Loemedia

Loemedia - Weet wat er speelt!

advertentie

LOE privacy beleid


Privacy reglement LOEmedia
LOEmedia hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de website(s), apps van LOEmedia en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, zoals een contactformulier, aanvraag verzoekplaat en de mogelijkheid tot het aanmelden voor een nieuwsbrief. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacy regelgeving. Dit Privacy Reglement betreft de verwerking van persoonsgegevens via https://loemedia.nl en alle overige via deze websites bereikbare websites en apps van LOEmedia (verder: Website(s)).

Identiteit LOEmedia
LOEmedia (Stichting Lokale Omroep Elburg) is statutair gevestigd in Elburg, Vrijheidsstraat 13, 8081 XD en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41035519

Uitgangspunten
Uw persoonsgegevens worden te allen tijde zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke privacy regelgeving verwerkt en uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Verwerking van persoonsgegevens door LOEmedia

Journalistieke verwerkingen
LOEmedia kan voor journalistieke doeleinden persoonsgegevens verwerken. De verwerkingen vinden plaats door middel van publicatie in onze programma’s en op onze Website(s). LOEmedia zal deze publicaties veelal voor onbepaalde tijd beschikbaar houden. Indien u deelneemt aan een van onze programma’s, geldt dit ook voor de door u in dit kader beschikbaar gestelde gegevens.

Voor journalistieke verwerkingen geldt onder de AVG een bijzonder regime. Niet alle verplichtingen van de AVG zijn daarop van toepassing.

Voor zover de verplichtingen van de AVG daarop wel van toepassing zijn, zal LOEmedia deze uiteraard ook naleven. Dat betekent onder meer dat LOEmedia duidelijk zal vaststellen voor welk journalistiek doel de gegevens verwerkt worden, de gegevens niet langer zal bewaren dan noodzakelijk is voor dat doel en de gegevens op passende wijze zal beveiligen. Bij de verwerking voor journalistieke doeleinden kan LOEmedia, indien nodig, ook bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard verwerken.

Foto’s
Indien u foto’s instuurt, verwerkt LOEmedia hiervoor de volgende persoonsgegevens:

* Naam
* Telefoonnummer
* e-mailadres

Het telefoonnummer en e-mailadres worden vijf (5) werkdagen na inzending van de foto verwijderd. De foto met naam fotograaf blijft in ons fotoarchief bewaard voor hergebruik of wanneer u per e-mail aangeeft dat de foto uit ons archief moet worden verwijderd. De foto wordt dan binnen vijf (5) werkdagen verwijderd.

Contact met LOEmedia
LOEmedia heeft een gerechtvaardigd belang bij het communiceren met haar publiek en het ontvangen van feedback over haar programma’s en diensten. LOEmedia biedt u dan ook graag de gelegenheid om deze feedback te geven dan wel om anderszins met LOEmedia te communiceren. Hiervoor verwerkt LOEmedia noodzakelijkerwijs de volgende persoonsgegevens:

* Uw naam
* Uw telefoonnummer
* Uw e-mailadres

Persoonsgegevens die u via het contactformulier of anderszins aan LOEmedia heeft verstrekt worden tot maximaal één (1) jaar na het laatste contact bewaard.

Cookies.
LOEmedia heeft een gerechtvaardigd belang bij het optimaal afstemmen van haar websites, apps en/of overige diensten op uw wensen en behoeften. Hiertoe maakt LOEmedia gebruik van cookies. Deze cookies zijn veilig. LOEmedia vindt het van belang dat u weet welke cookies zij op haar websites en apps inzet en voor welke doeleinden deze gebruikt worden. Voor volledige informatie over het gebruik van cookies door LOEmedia en over hoe u uw cookie-instellingen aan kunt passen, verwijzen wij naar het cookie beleid en de cookie-informatie onder aan dit document.

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens.
Wanneer u onze website bezoekt, bent u niet verplicht uw persoonsgegevens met ons te delen. Let wel dat sommige communicatie, faciliteiten en/of diensten die wij verlenen mogelijk niet goed werken of niet kunnen worden verleend indien u bepaalde persoonsgegevens niet met ons deelt. Wanneer u onze website bezoekt, met ons communiceert of op andere wijze er tussen u en ons interactie plaatsvindt, zullen wij u erop attenderen welke informatie wij van u nodig hebben en wat de mogelijke gevolgen zijn indien u deze informatie niet met ons deelt.

Verstrekking aan derden.
LOEmedia zal uw persoonsgegevens niet delen met of anderszins ter beschikking stellen aan derden in binnen- en buitenland, tenzij verstrekking aan derden gerechtvaardigd is met het oog op onze dienstverlening of LOEmedia daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten.

Externe dienstverleners (verwerkers)
Ten behoeve van het verlenen van bepaalde diensten kan LOEmedia gebruik maken van derden. Daarbij blijft LOEmedia verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. LOEmedia zal afspraken maken met deze derden om te verzekeren dat deze zich houden aan de toepasselijke privacyregelgeving.

LOEmedia en sociale media
LOEmedia is actief op diverse sociale media. Zij heeft onder meer accounts op Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Snapchat, etc. Via deze accounts kunt u reageren op berichten die LOEmedia. LOEmedia verzamelt geen persoonsgegevens via deze accounts. Wel gebruikt LOEmedia generieke informatie, zoals het aantal reacties, onder meer om het bereik van LOEmedia te analyseren en haar aanbod te verbeteren.

Uw rechten
U kunt op elk moment een verzoek tot inzage (en kopie) van persoonsgegevens die LOEmedia van u verwerkt heeft indienen door het sturen van een e-mail naar privacy@loemedia.nl.
Daarnaast kunt u LOEmedia verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

In verband met persoonsgegevens die u ons heeft verschaft en die wij bewaren met het doel om een overeenkomst met u aan te gaan of op basis van uw toestemming, heeft u het recht ons om een kopie van deze informatie te vragen in gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm zodat u dit kunt hergebruiken of doorgeven aan andere organisaties.

In bepaalde omstandigheden heeft u eveneens het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door ons en kunt u ons vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken en deze te verwijderen. Ook kunt u, daar waar u LOEmedia toestemming heeft verleend uw persoonsgegevens te verwerken, deze toestemming op ieder moment intrekken.

Op deze rechten bestaan echter enkele uitzonderingen. Deze rechten kunnen niet worden uitgeoefend met betrekking tot persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt voor journalistieke doeleinden. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld niet verwijderen als we wettelijk verplicht zijn deze te behouden of als we deze gegevens bewaren in verband met een overeenkomst met u. Evenzo kan toegang tot uw gegevens worden geweigerd als het beschikbaar stellen van de informatie persoonsgegevens van iemand anders zou vrijgeven of als het juridisch gezien niet is toegestaan om dergelijke informatie bekend te maken. Ook is het mogelijk dat indien u uw toestemming intrekt, wij een andere rechtsgrond kunnen hebben op basis waarvan wij de persoonsgegevens toch mogen blijven verwerken.

Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen per email via privacy@loemedia.nl.

Ter controle van uw identiteit (bij het doen van een verzoek) kan LOEmedia u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt.

Beveiliging.
LOEmedia heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. LOEmedia werkt onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast neemt LOEmedia maatregelen met betrekking tot fysieke en logistieke (toegangs)beveiliging.

Links naar andere websites.
De websites van LOEmedia kunnen (hyper)links (waaronder in banners en social media content) bevatten waarmee u de website van LOEmedia verlaat en op een website van een andere partij terecht komt. LOEmedia heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt; op dergelijke websites is dit Privacy Reglement dan ook niet van toepassing. Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de websites van LOEmedia zijn verkregen. LOEmedia accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Wijzigingen Privacy Reglement.
Dit reglement is opgesteld op 25 mei 2018. LOEmedia behoudt zich het recht voor het Privacy Reglement aan te passen. Het is verstandig om het Privacy Reglement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop LOEmedia uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy Reglement ingrijpend wordt gewijzigd, meldt LOEmedia dit op haar Websites.

Vragen en klachten.
Als u vragen heeft over dit Privacy Reglement of als u van mening bent dat LOEmedia niet volgens dit reglement handelt of gehandeld heeft, neem dan contact op met LOEmedia door het sturen van een e-mail naar: privacy@loemedia.nl of per brief naar LOEmedia, Privacy Vrijheidsstraat 13 8081 XD Elburg.

Autoriteit Persoonsgegevens.
Indien u van mening bent dat LOEmedia niet correct is omgegaan met uw persoonsgegevens en u er zelf met LOEmedia niet bent uitgekomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookieverklaring.
Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die jij bezoekt. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres uit cookies worden herleid. Cookies kunnen dus niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

Deze cookieverklaring is van toepassing op de volgende website van LOEmedia:

loemedia.nl
Onze cookies zijn op te delen in 3 onderdelen: analytische-, functionele- en advertentiecookies

Analytische Cookies
Cookies die er voor zorgen dat onze website goed werkt én past bij de wensen van de bezoekers.Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van de software van Google Analytics.Wij vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze websites inzetten en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én jouw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze websites zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze websites en voor welke doeleinden.

Functionele Cookies.
Dit zijn cookies die er voor zorgen dat deze website naar behoren functioneert.
De websites van LOEmedia.nl gebruiken cookies om er voor te zorgen dat onze websites naar behoren werken.

Zo gebruiken wij cookies voor:

Het opsporen van misbruik van onze website en diensten.
Het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft
Het mogelijk maken om te reageren op onze websites

Advertentie Cookies.
Dit zijn cookies om advertenties te kunnen tonen.

Sommige websites van LOEmedia.nl laten je advertenties zien. Sommige van deze advertenties (of videoboodschappen) maken gebruik van cookies. Deze advertenties worden door ons en door derden op onze website geplaatst. Als dergelijke cookies niet worden gebruikt zal je overigens nog steeds advertenties te zien krijgen. Er worden immers ook advertenties getoond die géén gebruik maken van cookies.

Alleen advertentiecookies uitzetten:

Als je geen cookies van derde partijen wilt, dan kun je je daarvoor afmelden via de zogenoemde opt-out regeling op Your online choices.

Privacyvriendelijk gebruik van Google Analytics

nl heeft op grond van artikel 14 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) een bewerkersovereenkomst met Google. Hierin is opgenomen dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerker van persoonsgegevens. En verdere maatregelen voor privacyvriendelijk instellen van Google Analytics zijn:

‘Gegevens delen’ in Google Analytics is uitgeschakeld

LOEmedia.nl maakt geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

  • Loe TV
  • Loeradio
advertentie